Cuối cùng TS Kissinger cũng nhận đã bán đứng VNCH cho CSQT qua Hiệp định Ba Lê (27-1-1973)

    The author of this message was banned from the forum - See the message

      Hôm nay: Thu May 23, 2019 7:58 am